Mandala 16 Detail by John Hovig

Mandala 16 Detail