Mandala 15 Detail by John Hovig

Mandala 15 Detail