Mandala 14 Detail by John Hovig

Mandala 14 Detail