Mandala 13 Detail by John Hovig

Mandala 13 Detail