Mandala 12 Detail by John Hovig

Mandala 12 Detail