Mandala 11 Detail by John Hovig

Mandala 11 Detail