Mandala 10 Detail by John Hovig

Mandala 10 Detail