Mandala 09 Detail by John Hovig

Mandala 09 Detail