Mandala 08 Detail by John Hovig

Mandala 08 Detail