Mandala 07 Detail by John Hovig

Mandala 07 Detail