Mandala 06 Detail by John Hovig

Mandala 06 Detail