Mandala 04 Detail by John Hovig

Mandala 04 Detail