Mandala 02 Detail by John Hovig

Mandala 02 Detail