Mandala 01 Detail by John Hovig

Mandala 01 Detail